MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỬ TẢI CẦU THÉP VỚI TẢI TRỌNG 5 TẤN: